Próbna matura w LO SMS

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego RKS Raków w Częstochowie zawiadamia, że w dniach 3-8.03.2021 odbędą się próbne egzaminy maturalne.

Egzaminy odbędą się według harmonogramu:

3.03. 2021 (środa) – j. polski – poziom podstawowy

 

4.03.2021 (czwartek) – matematyka- poziom podstawowy

 

5. 03.2021 (piątek) – j. angielski – pozom podstawowy

 

8..03.2021 (poniedziałek) – poziom rozszerzony.

 

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00.

 

Uczniowie klasy trzeciej przychodzą na egzamin o godz. 8.30.

 

W czasie egzaminu obowiązuje przestrzeganie reguł sanitarnych.

 

Wytyczne dla uczniów dotyczące zdawania próbnego egzaminu maturalnego w związku z epidemią COVID-19 w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa:

 

Opracowano na podstawie „Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w egzaminów maturalnych” przekazanych przez Centralną Komisje Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat sanitarny.

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

 

5. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

 

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

10.Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu. Przed złożeniem podpisu dezynfekują ręce.

 

11.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

b) wychodzi do toalety

c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

12.Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

 

13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.(sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły).

 

14.Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

15.Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

16. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa to przede wszystkim:

 

a) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

 

b) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

 

c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

 

d) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 

17. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.