Regulamin imprezy masowej

   REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ                            

                          

I. Prawo wstępu na imprezę masową tj. mecze piłkarskie RKS Raków w sezonie 2017/2018 mają wszystkie osoby posiadające uprawnienia do przebywania na imprezie masowej, czyli:

- jednorazowe bilety wstępu

- karnety

- zaproszenia

II. Wszystkie osoby przybywające na imprezę masową zobowiązuje się do zajmowania miejsc zgodnie z przydzielonymi miejscami w poszczególnych sektorach i posiadania przy sobie biletu zawierającego numer miejsca oraz dowód tożsamości.

III. Zachowanie się osób przebywających na imprezie masowej na terenie stadionu   

piłkarskiego przy ulicy Limanowskiego:

1. Każda osoba przebywająca na terenie stadionu musi zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażać życiu i zdrowiu innych uczestników imprezy, a także nie zakłócać porządku publicznego.

2. Widzowie muszą stosować się do zarządzeń organizatora imprezy masowej, służby porządkowej, informacyjnej, Policji, Straży Pożarnej oraz do zaleceń przekazywanych przez spikera zawodów.

3. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być oznaczone i utrzymane w stanie wolnym.

IV. Zabrania się:

- wchodzenia i przebywania na terenie obiektu osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

- wnoszenia i posiadania przedmiotów określonych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych tj. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (pałki, noże, kastety, broń biała, kije baseballowe, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, petardy, świece dymne, itp.), materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

- wnoszenia, posiadania i spożywania napojów alkoholowych (za wyjątkiem niskoprocentowego piwa sprzedawanego na terenie stadionu), jak również wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych, metalowych i plastikowych, 

- wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów-przewodników),

- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów,

- rzucania wszelkimi przedmiotami na płytę boiska i widownię,

- rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, petard, rac stroboskopowych lub innych przedmiotów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru lub zadymienia,

- wnoszenia substancji łatwopalnych, substancji żrących i pojemników do rozpylania gazu lub substancji farbujących,

- prowadzenia sprzedaży towarów, programów i kart wstępu bez zezwolenia,

- rozdawania druków, ulotek i prowadzenia zbiórek, 

- pisania na drzwiach i ścianach, urządzeniach, malowania ich i obklejania lub zaśmiecania i dewastowania  obiektu w inny sposób,

- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, 

- wywieszania transparentów i plansz bez zgody organizatora,

- wznoszenia okrzyków i przyśpiewek o treści wulgarnej, obraźliwej lub naruszającej dobre obyczaje,

- wnoszenia i używania przedmiotów uniemożliwiających identyfikację osoby np. kominiarek, a także podejmowania wszelkich działań mogących utrudnić identyfikację osoby,

- wnoszenia, posiadania i używania przedmiotów, których duże rozmiary mogłyby utrudnić uczestnictwo w imprezie lub jej oglądanie innym osobom, np. takich jak wielkogabarytowe flagi i transparenty (tzw. „sektorówki”),

- wnoszenia, posiadania i używania przedmiotów i urządzeń służących do wywoływania dużego hałasu, np. megafony, syreny, itp.

- rozwieszania na elementach stadionu transparentów, flag i tablic itp. z treściami, znakami lub elementami obraźliwymi, rasistowskimi, ksenofobicznymi, politycznymi, religijnymi lub propagandowymi oraz zakazanymi przez organizatora rozgrywek – PZPN.

- posiadania i używania szalików, odzieży, elementów odzieży czy innych przedmiotów zawierających barwy klubowe drużyn nie związanych z rozgrywanym meczem (poza barwami tzw. „zgód”), których publiczna prezentacja może prowokować do zachowań naruszajacych porządek i zagrażających bezpieczeństwu na obiekcie.

V. Służba porządkowa i informacyjna uprawniona jest do:

1. Kontroli biletów i dokumentów uprawniających do wstępu na imprezę masową oraz dokumentów uprawniających do zakupu biletów ulgowych.

2. Podejmowanie czynności w celu ochrony mienia przed zniszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników imprezy.

3. Sprawdzenie osób celem stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

5. Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w punkcie IV.

6. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku nie wykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej.

7. Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę na zasadach określonych w art.38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.

8. Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

9. Nie wpuszczania na imprezę masową osób, wobec których wydano orzeczenia :

- zakazujące wstępu na imprezę masową,

- zakaz klubowy,

- zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych.

10. Nie wpuszczania na imprezę masową osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie V ppkt. 1,3,4,5.