Regulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Pierwsza Liga Piłkarska z  siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041033, REGON 016172013, NIP: 5252169847 (dalej: „Organizator”).

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne.

Zaakceptowanie i przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu zapoznał się z udostępnionymi mu zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie oraz je akceptuje.

§3

ZASADY KONKURSU

Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 20.11.2018 roku. Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań́ reklamacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie posta w odpowiedzi do konkursowego posta Organizatora (konkurs będzie prowadzony na kanale https://www.facebook.com/RakowCzestochowa

Pod uwagę będą brane tylko spełniające wymogi konkursu posty, które zostaną opublikowane do 20.11.2018, do godziny 20:40.

W konkursowym komentarzu należy wytypować dokładny wynik oraz strzelca pierwszego gola meczu Portugalia – Polska, który odbędzie się 20.11.2018 o 20:45

O zwycięstwie decydują, w takiej kolejności: trafienie dokładnego wyniku, nazwisko strzelca pierwszej bramki w spotkaniu.

Zwycięzcą zostanie jedna osoba uczestnicząca w Konkursie na kanale https://www.facebook.com/RakowCzestochowa.Przy wyborze zwycięzców kluczowym aspektem jest trafienie dokładnego wyniku. Jeśli większa liczba osób poprawnie wytypuje wynik, pod uwagę będą brane te osoby, które najszybciej, w sposób poprawny wytypowały strzelca pierwszej bramki.

Jeżeli żaden z uczestników nie trafi dokładnego wyniku, komisja wybierze osoby z poprawnie wytypowanym strzelcem pierwszego gola.

§4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagród uczestnikom spełniającym wszystkie warunki Konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na kanale https://www.facebook.com/RakowCzestochowa najpóźniej do dnia 21.11.2018 do godziny 20:45.

Nagrodą w Konkursie są 2 bilety VIP na wybrany w porozumieniu z Organizatorem mecz Fortuna 1 Ligi

W prowadzonym konkursie zostanie wyłoniony jeden laureat na kanale na https://www.facebook.com/RakowCzestochowa

Zwycięzcy zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość prywatną w dniu poinformowania ich o zwycięstwie w Konkursie, w celu odebrania Nagrody.

Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje utratą nagrody.

Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.

Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

§5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: [email protected], nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego etapu Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej, w tym numer klienta.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych klientów jest RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA Spółka Akcyjna, ul. Limanowskiego 83 42-208 Częstochowa.

Osoba, która przystępuje do Konkursu tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) na wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej oraz w celach marketingowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.

Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.

Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na kanale Facebook pod adresem https://www.facebook.com/RakowCzestochowa

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na kanalehttps://www.facebook.com/RakowCzestochowa

Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych klientów z udziału w konkursie lub dopuszczających do udziału w konkursie. 6. W sytuacjach, które nie zostały opisane w niniejszym regulaminie, zawsze obowiązują postanowienia Organizatora.