Regulamin testu kompetencji dla kandydatów do klasy I LO SMS

Regulamin przeprowadzania testu kompetencji dla kandydatów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa.

Czerwiec 2020.

 

Opracowano na podstawie „Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów” przekazanych przez Centralną Komisje Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny.

 

1. Test kompetencji zostanie przeprowadzony w dniach – 2-3 czerwca 2020r. w siedzibie Szkoły – Częstochowa, ul. Łukasińskiego 40, w godz. 12.00 -14.00.

Test zostanie przeprowadzony z przedmiotów:

· j. polski

· matematyka

· j. angielski

· test kompetencji psychologicznych

Każdy test trwa 30 minut.

 

2. Test zostanie przeprowadzony w grupach:

I grupa – sala nr 25,godz. 12-13 (j. polski, matematyka)

sala nr 26, godz.13-14 (j. angielski, test kompetencji psychologicznych)

II grupa – sala nr 27,godz. 12-13 (j. polski, matematyka)

sala nr 28, godz.13-14 (j. angielski, test kompetencji psychologicznych)

 

3. Na testy może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

4. Zdający nie może przyjść na testy, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

6. Na testach każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, kalkulatora itd.

 

7. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na testy należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 

10. Szkoła nie umożliwia korzystania z szatni i natrysków (jest możliwość skorzystania tylko z toalety).

 

11. Na testy należy przyjść w stroju sportowym.

 

12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

 

13. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

14. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu. Przed złożeniem podpisu dezynfekują ręce.

 

15. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie testów) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

b) wychodzi do toalety

c) kończy pracę z testem i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

16. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

 

17. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do testów w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. (sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły)

 

18. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi częściami testów, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

19. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa to przede wszystkim:

a) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

b) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z testami

c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

d) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonych testach.

 

20. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem testów oraz po ich zakończeniu.